UsiS Dokuman ve Kalite Modülü

1.Modül Şeması

2.Evrak Yönetimi

Evrak Birimi ve Evrak Türleri olmak üzere içi içe iki klasör içinde evrakları (dokümanları) yönetir. Biri ana klasör, diğeri de onun altında ki alt klasör olmak üzere, sınırsız sayıda ana klasör ve alt klasör oluşturulabilir. Klasör oluşturma işlemi UsiS ekranından yapılır. Oluşturulan tüm evraklar, dokümanlar ve kayıtlar Server olarak tanımlı bilgisayar üzerinde önceden tanımlanan klasör içinde tutulur. İlgili klasöre ağ üzerinden erişim verilmez. Bu modül evrak yönetimi için FileZilla Server kullanır.

Ana klasöre erişim izni olmayan bir kullanıcı, ilgili klasörün altındaki klasörlere de ulaşamaz. Sisteme eklenen dokümanlar için, yapılmış ön tanımlara göre, kayıtlı tüm kullanıcılar için açma, değiştirme, onaylama, silme, yazdırma yetkilerini UsiS otomatik olarak tanımlar. Bu yetkiler admin yetkisine sahip kullanıcı tarafından yönetilir. Bu modül ile ilgili evrak ekleme yetkisinin verilip verilmeyeceği ayarı, kullanıcı tanımlarında yapılır. Yazdıra yetkisi bu modülde çalışmaz. Doküman türünde, (word, excel vs.) her hangi bir kısıtlama yoktur. Kullanıcının bir dokümanı açabilmesi için ilgili doküman üzerinde açma yetkisinin olması, ilgili dokümanın ilgili bilgisayarda açılabiliyor olması gereklidir. Doküman docx ise bilgisayarda word kurulu olmalıdır.

Evrak Yönetim ekranı alttaki gibidir.

2.1.Elektronik Onay Sistemi


2.1.1.Döküman Onay Tanımları

Üstteki resimden görüldüğü üzere bir dokümanın Onay Hiyerarşisi GVL,HA-BMD-GMD, HA-KMD-GMD tanımlarından biri olabilir.

GVL (Gönder ve Al) Onay Prosedürünün Çalışması:
Doküman onaya gönderildiği zaman, onaylayacak kullanıcı program tarafından görsel ve sesli olarak (ikaz edilir) bilgilendirilir. Kullanıcı onay için gelen dokumanı iade ederse, program bu sefer dokümanı onaya gönderen kullanıcıyı ikaz eder. Dokumanı onaya gönderen gerekli düzeltmeleri yapıp dokümanı tekrar onaya gönderir yâda onaydan geri çeker. Dokümanın tekrar onaya gönderilmesi durumunda doküman tekrar iade edilir yâda onaylanır. Doküman iade edilirse değiştirilir ve tekrar onaya gönderilir ve döngü doküman onaylanana kadar devam eder.

HA-BMD-GMD veya HA-KMD-GMD
HA-BMD-GMD: Hazırlayan-Birim Müdürü-Genel Müdür
HA-KMD-GMD: Hazırlayan-Kalite Müdürü-Genel Müdür

Doküman onaya gönderileceği zaman dokümanın onay hiyerarşisine göre ya birim müdürü yada kalite müdürü seçilir. HA-BMD, HA-KMD, BMD-GMD, KMD-GMD arasındaki onay işlemi aynen GVL’deki gibidir. Buradaki fark üçüncü bir makamın onayının alınmasıdır. Bir Doküman Kalite Müdürü yada Birim Müdürü tarafından onaylandığında program tarafından Genel müdüre otomatik olarak gönderilir.

Onaylanmış dokümanlar değiştirilemez, sadece revize edilebilir. Dokümanların onay geçmişleri izlenebilir.

2.2.Diğer Evrak Uygulamaları


2.2.1.Döküman Değişiklik Talep Formu


Revize edilmesi istenen dokümanla ilgili kullanıcıların revizyon taleplerini gerekçeleri ile kayıt altına aldıkları formdur.

2.2.2.Revizyonsuz Evrak Yönetimi


Revizyona uğramayan evrakların yönetildiği ekrandır. Dış kurumlara ait ya da kendi kurumumuza ait revize etmeyeceğimiz dokümanlar bu ekranda yönetilir.

2.2.3.Dış Kaynaklı Dokümanlar Yönetimi


TSE, ISO vb. kurumların yayınladığı standartların tutulduğu ekrandır.

2.2.4.Doküman Arşivi


Pr.001 Doküman Yönetim Prosedürü Rev 0 dokümanımız olsun. Bu doküman revize edilip Rev 1 olduğu zaman, Rev 0 salt okunur olarak doküman arşivine atılır.

2.2.5.Master Doküman Listesi


Sisteme eklenen dokümanları, rev0 dan rev 10’a kadar listeleyen ekrandır. Bir Dokuman 10 dan fazla revize edilirse, UsiS master listede son en revizyonu listeler.

3.Kalite Kontrol Yönetimi


3.1.Numune Alma Planları (NAP)


Değişik tür malzemeler için ayrı ayrı Numune alma Planları yapılabilir. Dolu malzemeler,Q50 mm 1040 Çelik, döküm malzemeler için ayrı ayrı NAP’lar oluşturulabilir. NAP’lar zamanla değiştirilmek yerine revize edilmelidir.

3.2.Giriş Kalite Kontrol Planları


Hammaddeler ile ilgili kalite planları oluşturulur. Giriş kalite Kontrol planı bir NAP ile ilişkilendirilmelidir.

3.3.Üretim Kalite Kontrol Planları


Bu modül üretim kalite kontrol planlarını desteklemez. Üretim kalite kontrol planları, planlama modülü tarafından operasyon tanımlarında yapılır.

3.4.Ürün Son Kontrol Kalite Planları


Giriş Kalite Kontrol planı gibi çalışır.

3.5.Fason Kalite Kontrol Raporları


Dış kaynaklı operasyon için fason firmalarına gönderilen yarı mamullerin depoya girişi esnasında çalışan bir rapordur. Depo modülü ile entegre çalışır. Depo modülü olmadan bu rapor çalışamaz. Fason kalite kontrol planları, üretim kalite kontrol planları ile aynı anlamda olup, planlama modülü tarafından operasyon tanımlarında yapılan kalite planlarını kullanır.

3.6.Giriş Kalite Kontrol Raporları


Depoya girişi yapılan hammaddelerin kalite kontrolü için kullanılan rapordur. Depo modülü ile entegre olarak yada depo modülden bağımsız olarak çalışır.

3.7.Üretim Kalite Kontrol Raporları


Üretim Kalite Kontrol Raporları bu modülden girilemez. Üretimi yapılan parçaların, üretim sonu kaydına bağlı olarak endüstri 4.0 modülünden yada UsiS üretim ekranlarından yapılabilir. Üretim sonu kaydı yoksa, üretim kalite kontrol raporu tutulamaz. Üretim sonu kaydına bağlı olarak operatörler de kendi ölçümlerini, kalite kontrol girişlerinden bağımsız olarak sisteme girebilirler.

3.8.Final Kalite Kontrol Raporları


Giriş Kalite Kontrol raporları gibi çalışır.

4.Raporlar


Bu modülde toplam 6 rapor mevcuttur. Bu raporlar aşağıdaki gibidir;
1. Dokuman Okuma Raporu
2. Fason Kalite Kontrol Raporu
3. Giriş Kalite Kontrol Raporu
4. Son Kalite Kontrol Raporu
5. Üretim Kalite Kontrol Raporu
6. KK Rapor Ekleri.